การเกษียนหนังสือ

  1. คลิกปุ่ม เกษียนหนังสือ ที่หน้ารายละเอียดหนังสือ
  2. จะได้หน้าจอสำหรับเกษียนหนังสือ ดังภาพ 4-2

ภาพ 4-1

  1. เลือกผู้ที่เราต้องการเกษียนหนังสือถึง(ส่วนใหญ่จะเป็นผู้คับบัญชาลำดับถัดไปของเรา)
  2. กรอก ข้อความ โดยข้อความที่กรอกจะปรากฏในเอกสารการเกษียน(PDF ไฟล์) พร้อมกับลายเซ็นต์
  3. กรอก บันทึกเพิ่มเติม ถ้าต้องการส่งข้อความเพิ่มเติมถึงผู้รับ โดยข้อความที่กรอกจะไม่ปรากฏในเอกสารการเกษียน(PDF ไฟล์) แต่จะปรากฎในส่วนหมายเหตุ ในหน้ารายละเอียดเอกสาร
  4. กรอก รหัสการเกษียน เป็นตัวเลข 4 หลัก ตามที่ได้ใส่ไว้ในการตั้งค่า
  5. กดปุ่ม
หลังจากกดปุ่ม เกษียนหนังสือ แล้วจะไม่สามารแก้ไขข้อความการเกษียนได้

ภาพ 4-2