การลบหนังสือเข้า

  1. คลิกเลือกหนังสือที่ต้องการลบ (คลิกถูกในช่อง หน้าเลขทะเบียน)
  2. กดปุ่ม ลบ ดังภาพ 4-2
  3. จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการลบ ดังภาพ ภาพ 5-2
    • กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
    • กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล
หลังจากยืนยันการลบหนังสือแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

ภาพ 5-1


ภาพ 5-2